Vezetői pályázat: Igazgató

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

1. A pályázatot kiíró adatai

A szervezet neve: Bodajk Város Önkormányzat
A szervezet címe: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.
A kapcsolattartó neve: Wurczinger Lóránt
A kapcsolattartó telefonszáma: 06-22/410-001
A kapcsolattartó e-mail címe: bodajkpm@t-online.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok

A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Igazgató
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató egyszemélyi felelős vezetője a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtárnak (a továbbiakban: intézmény), felelősséggel tartozik a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerűségéért. Feladata a jogszabályokban, valamint Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre: 2024. október 15. napjától – 2027. december 31. napjáig szól.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-10-15
Meddig: 2027-12-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?:

4. A munkavégzés helye

A munkavégzés helye: Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár
Fejér Vármegye, 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 39.

5. Illetmény

Illetmény: A munkabér havi összege egyeztetés alapján kerül meghatározásra, a munkáltató évente történő meghatározással cafetéria juttatást biztosít.

6. Feltételek, előnyök

A pályázat feltételei: – Az EMMI rendelet 1. melléklete 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, avagy az 5. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség, a végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat, valamint a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés, ennek hiányában az intézményvezetői munkakör betöltését követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
– Büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program papír alapon vagy PDF formátumban,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belüli vállalására,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, vagy igazolás ennek igényléséről,
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
– nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2024-08-05
Mód: – Postai úton, a pályázatnak Bodajk Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Bodajki MHK igazgató.
– Elektronikus úton, a pályázatnak Bodajk Város Önkormányzat e-mail címére történő megküldésével (bodajkpm@t-online.hu). Kérjük a tárgyban feltüntetni: Bodajki MHK igazgató.
– Személyesen: Bodajki Polgármesteri Hivatal, Fejér Vármegye, 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2024-09-30
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező, az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló – bizottság hallgatja meg.
A pályázatokat a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánügyi Bizottsága is véleményezi.
A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt.

10. A pályázat publikálásának időpontja

A pályázat publikálásának időpontja: 2024-07-06
Elérési helye: – Bodajk Város Önkormányzat honlapja – 2024. július 5.,
– Bodajki Polgármesteri Hivatal (8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.),
– kozmuvallas.hu.

 

 

 

 

=0A=0A=0AVezet=C5=91i p=C3=A1ly=C3=A1zat: Igazgat=
=C3=B3=0A=0A=0A

1. A p=C3=A1ly=C3=A1zat=
ot ki=C3=ADr=C3=B3 adatai

=0AA szervezet neve: Bodajk V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat
=0AA szervez=
et c=C3=ADme:
8053 Bodajk, Pet=C5=91fi S=C3=A1ndor utca 60.
=
=0AA kapcsolattart=C3=B3 neve: Wurczinger L=C3=B3r=C3=
=A1nt
=0AA kapcsolattart=C3=B3 telefonsz=C3=A1ma: 06-=
22/410-001
=0AA kapcsolattart=C3=B3 e-mail c=C3=ADme:=
bodajkpm@t-online.hu

=0A

2. A p=C3=A1ly=C3=A1zatra ki=
=C3=ADrt munkak=C3=B6ri adatok

=0AA p=C3=A1ly=
=C3=A1zatra ki=C3=ADrt munkak=C3=B6r pontos neve:
Igazgat=C3=B3=0AA p=C3=A1ly=C3=A1zatra ki=C3=ADrt munkak=C3=B6rbe tartoz=
=C3=B3 l=C3=A9nyeges feladatok felsorol=C3=A1sa:
Az igazgat=C3=
=B3 egyszem=C3=A9lyi felel=C5=91s vezet=C5=91je a Bodajki M=C5=B1vel=C5=
=91d=C3=A9si H=C3=A1z =C3=A9s K=C3=B6nyvt=C3=A1rnak (a tov=C3=A1bbiakban: i=
nt=C3=A9zm=C3=A9ny), felel=C5=91ss=C3=A9ggel tartozik a feladatell=C3=A1t=
=C3=A1shoz biztos=C3=ADtott =C3=B6nkorm=C3=A1nyzati vagyon meg=C5=91rz=
=C3=A9s=C3=A9=C3=A9rt, felhaszn=C3=A1l=C3=A1s=C3=A1nak szakszer=C5=B1s=
=C3=A9g=C3=A9=C3=A9rt =C3=A9s jogszer=C5=B1s=C3=A9g=C3=A9=C3=A9rt. Feladata=
a jogszab=C3=A1lyokban, valamint Bodajk V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat =
K=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClete =C3=A1ltal meghat=C3=A1rozott k=C3=B6zm=
=C5=B1vel=C5=91d=C3=A9si c=C3=A9lok =C3=A9s programok megval=C3=B3s=C3=
=ADt=C3=A1sa, az int=C3=A9zm=C3=A9ny alap=C3=ADt=C3=B3 okirat=C3=A1ban fogl=
alt feladatok ell=C3=A1t=C3=A1sa. A muze=C3=A1lis int=C3=A9zm=C3=A9nyekr=
=C5=91l, a nyilv=C3=A1nos k=C3=B6nyvt=C3=A1ri ell=C3=A1t=C3=A1sr=C3=B3l =
=C3=A9s a k=C3=B6zm=C5=B1vel=C5=91d=C3=A9sr=C5=91l sz=C3=B3l=C3=B3 1997. =
=C3=A9vi CXL. t=C3=B6rv=C3=A9nyben foglalt k=C3=B6zm=C5=B1vel=C5=91d=C3=
=A9si feladatok ell=C3=A1t=C3=A1sa. A telep=C3=BCl=C3=A9s k=C3=B6zm=C5=
=B1vel=C5=91d=C3=A9si tev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek, a helyi =C3=BCnneps=
=C3=A9gek lebonyol=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1nak, a helyi klubok, =C3=B6nszervez=
=C5=91d=C5=91 k=C3=B6z=C3=B6ss=C3=A9gek tev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek koor=
din=C3=A1l=C3=A1sa. Helyi, t=C3=A9rs=C3=A9gi ki=C3=A1ll=C3=ADt=C3=A1sok meg=
szervez=C3=A9se, kultur=C3=A1lis versenyek szervez=C3=A9se, lebonyol=C3=
=ADt=C3=A1sa. Rendezv=C3=A9nyek lebonyol=C3=ADt=C3=A1s=C3=A1hoz p=C3=A1ly=
=C3=A1zatok elk=C3=A9sz=C3=ADt=C3=A9se. A K=C3=B6nyvt=C3=A1r m=C5=B1k=C3=
=B6dtet=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatos feladatok ell=C3=A1t=C3=A1sa.

=0A

=
3. A kinevez=C3=A9s ideje
=0AA mun=
kaviszony id=C5=91tartama:
A munkaviszony hat=C3=A1rozott id=C5=
=91re: 2024. okt=C3=B3ber 15. napj=C3=A1t=C3=B3l – 2027. december 31.=
napj=C3=A1ig sz=C3=B3l.
=0AA kinevez=C3=A9s id=C5=91tartama:
=0AMett=C5=91l: 2024-10-15
=0AM=
eddig:
2027-12-31
=0AMunkaid=C5=91: Teljes m=
unkaid=C5=91s
=0AK=C3=B6tetlen munkaid=C5=91s?:

=
=0A

4. A munkev=C3=A9gz=C3=A9s helye
=0A=
A munkav=C3=A9gz=C3=A9s helye: Bodajki M=C5=B1vel=C5=91d=
=C3=A9si H=C3=A1z =C3=A9s K=C3=B6nyvt=C3=A1r
=0AFej=C3=A9r V=C3=A1rmeg=
ye, 8053 Bodajk, Pet=C5=91fi S=C3=A1ndor utca 39.

=0A

5. =
Illetm=C3=A9ny

=0AIlletm=C3=A9ny: A mu=
nkab=C3=A9r havi =C3=B6sszege egyeztet=C3=A9s alapj=C3=A1n ker=C3=BCl megha=
t=C3=A1roz=C3=A1sra, a munk=C3=A1ltat=C3=B3 =C3=A9vente t=C3=B6rt=C3=A9n=
=C5=91 meghat=C3=A1roz=C3=A1ssal cafet=C3=A9ria juttat=C3=A1st biztos=C3=
=ADt.

=0A

6. Felt=C3=A9telek, el=C5=91ny=C3=B6k
=0AA p=C3=A1ly=C3=A1zat felt=C3=A9telei: &#8211=
; Az EMMI rendelet 1. mell=C3=A9klete 9. pontj=C3=A1ban meghat=C3=A1rozott =
fels=C5=91fok=C3=BA v=C3=A9gzetts=C3=A9g =C3=A9s k=C3=B6zm=C5=B1vel=C5=
=91d=C3=A9si szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g vagy nem szakir=C3=A1ny=C3=BA fels=
=C5=91fok=C3=BA v=C3=A9gzetts=C3=A9g =C3=A9s fels=C5=91fok=C3=BA szakir=
=C3=A1ny=C3=BA szakk=C3=A9pes=C3=ADt=C3=A9s, avagy az 5. pontj=C3=A1ban meg=
hat=C3=A1rozott szakir=C3=A1ny=C3=BA fels=C5=91fok=C3=BA v=C3=A9gzetts=
=C3=A9g =C3=A9s szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g, vagy nem szakir=C3=A1ny=C3=BA fel=
s=C5=91fok=C3=BA v=C3=A9gzetts=C3=A9g =C3=A9s szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g =
=C3=A9s szakir=C3=A1ny=C3=BA k=C3=B6z=C3=A9pfok=C3=BA szakk=C3=A9pzetts=
=C3=A9g, a v=C3=A9gzetts=C3=A9g=C3=A9nek, szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g=C3=A9nek=
vagy az int=C3=A9zm=C3=A9ny alaptev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek megfelel=
=C5=91 jogviszonyban szerzett legal=C3=A1bb 3 =C3=A9ves szakmai gyakorlat, =
valamint a v=C3=A9gzetts=C3=A9g=C3=A9nek, szakk=C3=A9pzetts=C3=A9g=C3=A9nek=
vagy szakvizsg=C3=A1j=C3=A1nak =C3=A9s egyben az int=C3=A9zm=C3=A9ny alapt=
ev=C3=A9kenys=C3=A9g=C3=A9nek megfelel=C5=91 feladatk=C3=B6rben szerzett le=
gal=C3=A1bb 5 =C3=A9ves szakmai gyakorlat, tov=C3=A1bb=C3=A1 a 4. =C2=A7 (1=
) bekezd=C3=A9sben meghat=C3=A1rozott =C3=A1llamh=C3=A1ztart=C3=A1si =C3=
=A9s vezet=C3=A9si ismereteket ny=C3=BAjt=C3=B3 legal=C3=A1bb 120 =C3=B3r=
=C3=A1s k=C3=A9pz=C3=A9s, ennek hi=C3=A1ny=C3=A1ban az int=C3=A9zm=C3=A9nyv=
ezet=C5=91i munkak=C3=B6r bet=C3=B6lt=C3=A9s=C3=A9t k=C3=B6vet=C5=91 2 =
=C3=A9ven bel=C3=BCl a k=C3=A9pz=C3=A9s elv=C3=A9gz=C3=A9s=C3=A9re vonatkoz=
=C3=B3 k=C3=B6telezetts=C3=A9gv=C3=A1llal=C3=A1s.
=0A– B=C3=
=BCntetlen el=C5=91=C3=A9let=C5=B1, cselekv=C5=91k=C3=A9pes magyar =C3=
=A1llampolg=C3=A1r, vagy k=C3=BCl=C3=B6n jogszab=C3=A1ly szerint a szabad m=
ozg=C3=A1s =C3=A9s tart=C3=B3zkod=C3=A1s jog=C3=A1val rendelkez=C5=91, ille=
tve bev=C3=A1ndorolt vagy letelepedett szem=C3=A9ly, aki a munkak=C3=B6re e=
ll=C3=A1t=C3=A1s=C3=A1hoz sz=C3=BCks=C3=A9ges magyar nyelvtud=C3=A1ssal ren=
delkezik.
=0AEl=C5=91ny=C3=B6k a p=C3=A1ly=C3=A1zat elb=C3=
=ADr=C3=A1l=C3=A1sa sor=C3=A1n:

=0A

7. A p=
=C3=A1ly=C3=A1zat k=C3=B6telez=C5=91en beny=C3=BAjtand=C3=B3 dokumentumai

=0AA p=C3=A1ly=C3=A1zat k=C3=B6telez=C5=91en ben=
y=C3=BAjtand=C3=B3 dokumentumai:
– szakmai =C3=B6n=C3=A9letr=
ajz,
=0A– az int=C3=A9zm=C3=A9ny vezet=C3=A9s=C3=A9re vonatkoz=
=C3=B3 szakmai =C3=A9s vezet=C3=A9si program pap=C3=ADr alapon vagy PDF for=
m=C3=A1tumban,
=0A– iskolai v=C3=A9gzetts=C3=A9get, szakk=C3=
=A9pzetts=C3=A9get, szakvizsg=C3=A1t tan=C3=BAs=C3=ADt=C3=B3 okiratok m=
=C3=A1solata,
=0A– az EMMI rendelet 4. =C2=A7-=C3=A1ban meghat=
=C3=A1rozott k=C3=A9pz=C3=A9si k=C3=B6telezetts=C3=A9g teljes=C3=ADt=C3=
=A9s=C3=A9nek igazol=C3=A1sa vagy nyilatkozat a k=C3=A9pz=C3=A9s munkaszerz=
=C5=91d=C3=A9s kezd=C5=91 id=C5=91pontj=C3=A1t=C3=B3l sz=C3=A1m=C3=ADtott k=
=C3=A9t =C3=A9ven bel=C3=BCli v=C3=A1llal=C3=A1s=C3=A1ra,
=0A– 9=
0 napn=C3=A1l nem r=C3=A9gebbi hat=C3=B3s=C3=A1gi bizony=C3=ADtv=C3=A1ny, a=
mely igazolja a b=C3=BCntetlen el=C5=91=C3=A9letet, vagy igazol=C3=A1s enne=
k ig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9r=C5=91l,
=0A– szakmai gyakorlatr=
=C3=B3l sz=C3=B3l=C3=B3 hiteles igazol=C3=A1s,
=0A– az egyes vag=
yonnyilatkozat-t=C3=A9teli k=C3=B6telezetts=C3=A9gekr=C5=91l sz=C3=B3l=
=C3=B3 2007. =C3=A9vi CLII. t=C3=B6rv=C3=A9ny alapj=C3=A1n vagyonnyilatkoza=
t-t=C3=A9teli elj=C3=A1r=C3=A1s lefolytat=C3=A1s=C3=A1nak v=C3=A1llal=C3=
=A1sa,
=0A– nyilatkozat, hogy cselekv=C5=91k=C3=A9pes =C3=A9s ho=
zz=C3=A1j=C3=A1rul a p=C3=A1ly=C3=A1zati anyag=C3=A1ban foglalt szem=C3=
=A9lyes adatainak a p=C3=A1ly=C3=A1zati elj=C3=A1r=C3=A1ssal =C3=B6sszef=
=C3=BCgg=C3=A9sben sz=C3=BCks=C3=A9ges kezel=C3=A9s=C3=A9hez,
=0A&#821=
1; nyilatkozat, hogy hozz=C3=A1j=C3=A1rul a jogszab=C3=A1lyban meghat=C3=
=A1rozott v=C3=A9lem=C3=A9nyez=C5=91k r=C3=A9sz=C3=A9re p=C3=A1ly=C3=A1zata=
tartalm=C3=A1nak megismer=C3=A9s=C3=A9hez,
=0A– amennyiben p=
=C3=A1ly=C3=A1zat=C3=A1nak z=C3=A1rt =C3=BCl=C3=A9s keret=C3=A9ben t=C3=
=B6rt=C3=A9n=C5=91 t=C3=A1rgyal=C3=A1s=C3=A1t k=C3=A9ri, erre ir=C3=A1nyul=
=C3=B3 =C3=ADr=C3=A1sbeli nyilatkozat.

=0A

8. A p=C3=
=A1ly=C3=A1zat beny=C3=BAjt=C3=A1sa

=0AHat=
=C3=A1rid=C5=91:
2024-08-05
=0AM=C3=B3d: &#8=
211; Postai =C3=BAton, a p=C3=A1ly=C3=A1zatnak Bodajk V=C3=A1ros =C3=96nkor=
m=C3=A1nyzat c=C3=ADm=C3=A9re t=C3=B6rt=C3=A9n=C5=91 megk=C3=BCld=C3=A9s=
=C3=A9vel (8053 Bodajk, Pet=C5=91fi S=C3=A1ndor utca 60.). K=C3=A9rj=C3=
=BCk a bor=C3=ADt=C3=A9kon felt=C3=BCntetni: Bodajki MHK igazgat=C3=B3.
=0A– Elektronikus =C3=BAton, a p=C3=A1ly=C3=A1zatnak Bodajk V=C3=
=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat e-mail c=C3=ADm=C3=A9re t=C3=B6rt=C3=A9n=
=C5=91 megk=C3=BCld=C3=A9s=C3=A9vel (bodajkpm@t-online.hu). K=C3=A9rj=C3=
=BCk a t=C3=A1rgyban felt=C3=BCntetni: Bodajki MHK igazgat=C3=B3.
=0A&=
#8211; Szem=C3=A9lyesen: Bodajki Polg=C3=A1rmesteri Hivatal, Fej=C3=A9r V=
=C3=A1rmegye, 8053 Bodajk, Pet=C5=91fi S=C3=A1ndor utca 60.

=0A

9. A p=C3=A1ly=C3=A1zat elb=C3=ADr=C3=A1l=C3=A1s=C3=A1nak m=C3=B3dja=
, rendje, hat=C3=A1rideje
=0AHat=C3=A1rideje: 2024-09-30
=0AM=C3=B3dja: Az =C3=A9rv=C3=
=A9nyes p=C3=A1ly=C3=A1zatot beny=C3=BAjt=C3=B3 p=C3=A1ly=C3=A1z=C3=B3t a p=
=C3=A1ly=C3=A1zati hat=C3=A1rid=C5=91 lej=C3=A1rt=C3=A1t k=C3=B6vet=C5=
=91 harminc napon bel=C3=BCl a munk=C3=A1ltat=C3=B3i jogk=C3=B6r gyakorl=
=C3=B3ja =C3=A1ltal l=C3=A9trehozott =E2=80=93 a kultur=C3=A1lis int=C3=
=A9zm=C3=A9ny alapfeladatait =C3=A9rint=C5=91en szak=C3=A9rtelemmel rendelk=
ez=C5=91, az EMMI rendelet 6. =C2=A7-=C3=A1ban foglaltak szerinti tagokb=
=C3=B3l =C3=A1ll=C3=B3 =E2=80=93 bizotts=C3=A1g hallgatja meg.
=0AA p=
=C3=A1ly=C3=A1zatokat a bizotts=C3=A1g =C3=ADr=C3=A1sba foglalt v=C3=A9lem=
=C3=A9ny=C3=A9t m=C3=A9rlegelve Bodajk V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat K=
=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClet=C3=A9nek Hum=C3=A1n=C3=BCgyi Bizotts=C3=
=A1ga is v=C3=A9lem=C3=A9nyezi.
=0AA p=C3=A1ly=C3=A1zat eredm=C3=A9ny=
=C3=A9r=C5=91l =C3=A9s a kinevez=C3=A9sr=C5=91l a bizotts=C3=A1gok =C3=
=ADr=C3=A1sba foglalt v=C3=A9lem=C3=A9ny=C3=A9t m=C3=A9rlegelve Bodajk V=
=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat K=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClete a soron=
k=C3=B6vetkez=C5=91 =C3=BCl=C3=A9s=C3=A9n d=C3=B6nt.

=0A

10. A p=C3=A1ly=C3=A1zat publik=C3=A1l=C3=A1s=C3=A1nak id=C5=91pontja
=0AA p=C3=A1ly=C3=A1zat publik=C3=A1l=C3=A1s=C3=
=A1nak id=C5=91pontja:
2024-07-06
=0AEl=C3=A9r=C3=
=A9si helye:
– Bodajk V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat honl=
apja =E2=80=93 2024. j=C3=BAlius 5.,
=0A– Bodajki Polg=C3=A1rmes=
teri Hivatal (8053 Bodajk, Pet=C5=91fi S=C3=A1ndor utca 60.),
=0A&#821=
1; kozmuvallas.hu.

=0A=0A

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: